Welcome to U-pin

小班--区域活动

时间:2009-12-08 10:17:45  来源:  作者:向琳

           穿 的 工 作 
                                                      
         今天,我们的区域活动是穿的工作,我们拿到工作后,认真的穿了起来。瞧,以下是我们班小朋友的工作照片,看看我们是不是很棒呢?
      
                                                                 看看我们多认真啊!
        
                                 加油!我们小男子汉一定不会输给小女孩们!
       
                                                     咦!为什么穿不进去呢?
      
                                            
看看 我给自己穿的大项链好看不?